Menu
0

Algemene voorwaarden Coli-Paint

Deze website is eigendom van Verfgroothandel Troubleyn bvba.

E info@coli-paint.be
T 03 710 69 90

 

Maatschappelijke zetel

Verfgroothandel Troubleyn bvba
Laagstraat 1 9140 Temse

Ondernemingsnummer

BTW BE 0461.301.514

 

Filialen

Filiaal Temse

Laagstraat 1
9140 Temse

T 03 710 69 90

Openingsuren

Maandag-vrijdag: 7u00 - 12u00 en 12u30 - 17u00
Zaterdag: 8u00 - 12u00
Zondag: Gesloten

Filiaal Aalst

Lion d’Orweg 2 
9300 Aalst

T 053 70 71 76

Openingsuren

Maandag-vrijdag: 7u00 - 12u00 en 12u30 - 17u00
Zaterdag: 8u00 - 12u00
Zondag: Gesloten

 

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op coli-paint.be en alle leveringen.

Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden. Op de algemene voorwaarden van Verfgroothandel Troubleyn is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de overeenkomst.


Aankoop en Betaling

 • De overeenkomst tussen Verfgroothandel Troubleyn en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Verfgroothandel Troubleyn gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan.
  Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • Verfgroothandel Troubleyn behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of om de bestelling aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedure of problemen bij vorige orders.
 • Verfgroothandel Troubleyn bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen e-mail met een bevestiging is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.
 • Betaling van producten gekocht bij Verfgroothandel Troubleyn geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • De transactiegegevens worden, versleuteld met SSL-technologie, over het internet verstuurd. Dit om de online betaling en uw persoonsgegevens veilig te waarborgen. Hiervoor heeft u geen speciale software nodig.
 • In geval van niet tijdige betaling is Verfgroothandel Troubleyn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
 • De Algemene Voorwaarden en de e-mail met de bevestiging worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

 

Levering en Levertijden

 • De door Verfgroothandel Troubleyn opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen.
 • De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving. Hierbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.
 • Verfgroothandel Troubleyn levert in volgende landen: België.
 • Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. 
 • De lever- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendkosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten
 • meegegeven.

 

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Verfgroothandel Troubleyn is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Verfgroothandel Troubleyn doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt.
  Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Verfgroothandel Troubleyn u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door Verfgroothandel Troubleyn voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat Verfgroothandel Troubleyn op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief.
  Verfgroothandel Troubleyn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

 • Voor alle producten gekocht bij Verfgroothandel Troubleyn heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.
 • Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst nemen door u of namens u.
 • Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit, binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken.
 • Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden. Dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek annuleren, retourneren en ruilen op onze website.
 • De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, ook uw bankrekeningnummer.
 • De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • Verfgroothandel Troubleyn betaalt u het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.
 • Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
  • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van 14 kalenderdagen. Ieder aangekleurd product is een speciaal voor u gemaakt product. Dus aangekleurde producten worden niet teruggenomen.
  • Deze uitzondering geldt ook voor: bederfelijke goederen, cd's, dvd's, software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  • Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd, vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
 • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: Verfgroothandel Troubleyn bvba, Laagstraat 1, 9140 Temse 

 

Garantiebepalingen

 • Verfgroothandel Troubleyn volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van uw artikel.
 • Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Verfgroothandel Troubleyn behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.
 • De echtheid van de kleur van de verf kan verschillen met kleurstalen en kleur op scherm.
 • Op kleurafwijkingen kan Verfgroothandel Troubleyn niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
  Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Verfgroothandel Troubleyn te melden.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Verfgroothandel Troubleyn.
 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Verfgroothandel Troubleyn.

 

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Verfgroothandel Troubleyn geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verfgroothandel Troubleyn niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Verfgroothandel Troubleyn heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Verfgroothandel Troubleyn haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verfgroothandel Troubleyn opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 8 weken waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verfgroothandel Troubleyn niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 • Als Verfgroothandel Troubleyn met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Verfgroothandel Troubleyn niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Verfgroothandel Troubleyn of rechthoudende derden.

 

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen.
 • Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Verfgroothandel Troubleyn behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

 

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, aanbiedingen van Verfgroothandel Troubleyn, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk. Tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Verfgroothandel Troubleyn levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Verfgroothandel Troubleyn de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Verfgroothandel Troubleyn kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Verfgroothandel Troubleyn geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Verfgroothandel Troubleyn kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Verfgroothandel Troubleyn verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.